GB-3904-001 Goldo 3-Point Vario Steel Saddle Bridge