GB-3904-002 Goldo 3-Point Vario Steel Saddle Bridge