GB-3904-003 Goldo 3-Point Vario Steel Saddle Bridge