GB-3904-010 Goldo 3-Point Vario Steel Saddle Bridge